Klachtenregeling

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over een opleiding van Unplug betreffende bejegening dan wel bedrijfsvoering, gericht aan de ‘klachtencommissie’;
 2. klager: degene die een training bij Unplug volgt of volgde en een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend;
 3. beklaagde: Unplug, dan wel diens trainers of medewerkers, voor zover zij een directe werkrelatie met het bedrijf hebben dan wel freelance voor werkzaamheden worden ingehuurd;
 4. klachtbehandeling: het onderzoek naar de oorzaak van een klacht, resulterend in een niet juridisch afdwingbare uitspraak over de klacht en zo nodig een advies aan de beklaagde over door deze te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht;
 5. klachtencommissie: een onafhankelijke commissie, ingesteld door de VMBN voor mindfulnesstrainers in Nederland en Vlaanderen die alleen of in een praktijk werken. (link)

Artikel 2 Doelstelling klachtregeling

De klachtregeling kent de volgende doelstellingen:

 1. het recht doen aan de individuele klager en de beklaagde;
 2. het waar mogelijk gevoelens van onvrede wegnemen en te streven naar herstel van de verstoorde relatie tussen klager en de beklaagde en/of tussen de klager en de organisatie;
 3. het bevorderen van de kwaliteit van het bedrijf, de trainers en de

medewerkers.

Artikel 3 Uitgangspunten klachtregeling

De klachtregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 1. de klager wendt zich met een klacht in eerste instantie tot een van de hoofddocenten met de intentie de klacht onderling op te lossen;
 2. de klachtencommissie biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van de klacht, waarbij zij de bevoegdheid heeft een onderzoek te doen naar de gronden van de klacht en een uitspraak te doen over de gegrondheid van de klacht;
 3. de klachtencommissie geeft zo nodig een advies aan Unplug over te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht;
 4. de klachtregeling is voor de klager kosteloos;
 5. beide partijen hebben het recht zich te laten bijstaan of zich door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen. Eventueel daaraan verbonden kosten dienen door de partij zelf gedragen te worden;
 6. de klacht moet vlot afgehandeld worden volgens vaste, overzichtelijke procedures;
 7. beide partijen kunnen gehoord worden volgens het beginsel van hoor en wederhoor;
 8. persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd;
 9. de klachtencommissie doet geen bindende uitspraken.

Artikel 4 Klacht

 1. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie, via 
  Ambtelijk secretaris Klachtencommissie VMBN
  Kievit 12
  Doorn
 2. Een klacht moet ten minste bevatten:
  • de naam, het adres en het e-mailadres van klager;
  • de dagtekening;
  • de datum en locatie van de training waarvan de klager deel uitmaakt of uitmaakte;
  • een omschrijving van de klacht en de feiten en omstandigheden, zoals die zich volgens klager hebben voorgedaan.
 3. Een klacht is in begrijpelijk Nederlands gesteld.

Artikel 5 Uitvoeringsmogelijkheden

Na ontvangst van uw klacht neemt de Klachtencommissie contact met u op voor overleg over de manier waarop uw klacht het best kan worden behandeld. Als u dit wenst kan de Klachtencommissie een externe bemiddelaar inschakelen, die zal proberen om het probleem tussen u en uw mindfulnesstrainer op te lossen. Als u geen bemiddeling wilt of de bemiddeling leidt niet tot het gewenste resultaat, dan zal de Klachtencommissie uw klacht zelf gaan onderzoeken. De procedure bestaat uit een schriftelijk onderzoek en een zitting met een mondelinge behandeling.

Artikel 6 Uitspraak/ Afdoening

 1. De Klachtencommissie komt met een oordeel over de klacht en geeft eventueel aanbevelingen aan de mindfulnesstrainer over hoe deze klacht in de toekomst kan worden voorkomen. 
 2. De trainer moet op de aanbevelingen reageren, maar hij hoeft ze niet op te volgen. De Klachtencommissie spreekt de mindfulnesstrainer dus vooral aan op diens professionaliteit.
 3. De klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en kan geen straffen opleggen.

Neem contact op

Stuur een bericht
Inschrijven nieuwsbrief
Contact Footer

Inschrijven nieuwsbrief

Unplug: rust, ruimte en ontspanning door mindfulness kan ook dicht bij huis en zelfs op kantoor.

Aangesloten bij

Aangesloten bij Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen. Categorie 1.

Klachtenregeling

Bedrijfsinformatie

Unplug
Rietgors 22
1111VR DIEMEN

KvK 7092 8835
IBAN NL32 TRIO 0379 6695 87

Copyright © 2010 – 2024 Josta Kolkman | Alle rechten voorbehouden